Maturita z výtvarné výchovy

Maturita z výtvarné výchovy se skládá z praktické a ústní maturitní zkoušky.

Praktická maturitní zkouška z VV

Před samotnou zkouškou si student vylosuje jedno z témat, které musí během zkoušky výtvarně pojednat. Témata jsou vybírána s ohledem na probranou látku a techniky, které si studenti během čtyřletého studia prakticky vyzkoušeli a bývají inspirována často dějinami umění. Ve výtvarných pracích se maturanti například zaměří na dílo známého výtvarníka nebo dějinného období, využijí techniky vhodné pro práci s dětmi a podobně. Mezi losovanými tématy je vždy nějaká kresba a malba, grafika a prostorové vytváření.

Na vypracování úkolu praktické maturitní zkoušky má student čtyři hodiny.

Svoji práci student odevzdá i s písemnou přípravou , ve které popíše cíl své práce, použité pomůcky a materiál, postup práce a přidá krátké zhodnocení jak je po dokončení s prací spokojen a co se mu zdařilo, co ho překvapilo a podobně. Odevzdáním přípravy student doloží, že podobnou přípravu bez problémů zvládá vytvořit i pro vlastní praxi ve škole a školce.

Hotovou maturitní práci body ohodnotí jeho vyučující výtvarné výchovy společně s určenou komisí výtvarné výchovy.


Ukázka témat praktické maturitní zkoušky z výtvarné výchovy s metodikou

1) Hudební nástroj

- trojrozměrný objekt z vybraného materiálu- výtvarně dále zpracovaný ve stylu tohoto materiálu. Na tento hudební nástroj bude možné hrát nebo alespoň vyluzovat zvuky. Je možná také originální úprava a výrazný zásah do již profesionálně zhotoveného hudebního nástroje.

2) Plakát s hudebním motivem- xeroxová nebo počítačová grafika- je možné použít koláž, roláž, zmnožení, zvětšený detail atd.

3) Kresba zátiší- studijní práce tužkou nebo uhlem na balící papír, formát A2

4) Malba- triptych- cyklus abstraktních maleb na jednotné téma inspirovaných Orfismem, formát A2 nebo čtverec z A1

5) Linoryt- inspirace oblíbenou básní, formát A5, dva tisky na A4, jeden z nich kolorovaný ve stylu Fauvismu


Ústní maturitní zkouška z VV

Před samotnou zkouškou si student vylosuje jedno z témat a na písemnou přípravu bude mít 15 minut. K dispozici bude mít desky s ukázkami architektury, obrazů a užitého umění v duchu vylosovaného výtvarného stylu. Prací s nimi by měl při maturitní zkoušce přesvědčit zkoušející o tom, že otázce rozumí a získané vědomosti umí uplatnit i na přiložených ukázkách vybraného světového a českého umění.

Každá otázka z dějin umění je doplněna otázkou z metodiky výtvarné výchovy. Co se týká samotného rozvržení ústní maturitní zkoušky, asi 2/3 času se absolvent věnuje vylosovanému tématu z dějin umění, 1/3 času tématu z metodiky.    • Maturitní témata z výtvarné výchovy

1. Základní znaky architektury v jednotlivých historických obdobích od megalitických staveb po renesanci,

charakteristika vybraných ukázek, hračka - estetický vzhled a výchovný význam

2. Obecná charakteristika malířství a sochařství jako základních druhů výtvarného umění, materiály a techniky,

osobnost učitele VV, spolupráce rodiny a školy v oblasti výtvarné výchovy

3. Výtvarné projevy pravěku, typické znaky dětského naivního realismu

4. Umění starověkého Egypta, organizace výtvarných činností, příklad z praxe

5. Řecké umění a jeho vývoj v architektuře a sochařství, motivace při výtvarné výchově, výtvarná výchova v projektech

6. Charakteristické znaky umění starověkého Říma, modelování podle věkových skupin, materiály a techniky

7. Charakteristické znaky románského slohu, památky českého románského umění, plošné a prostorové vytváření, konstruování podle věkových skupin

8. Umění vrcholné gotiky, gotická architektura, sochařství a malířství, památky u nás, arteterapie a relaxace ve výtvarné výchově

9. Zobrazení lidské postavy v jednotlivých historických obdobích – pravěk,

Egypt, Řecko a Řím, gotika, renesance, manýrismus, baroko a jiné, příprava učitele na výtvarnou činnost dětí, metodická stavba výtvarného zaměstnání

10. Renesance jako umění nové doby, velcí umělci vrcholné renesance, kreslení podle věkových stupňů, materiály, techniky

11. Základní rysy baroka v architektuře, sochařství a malířství, české barokní umění, úkoly malování podle věkových stupňů, materiály a techniky

12. Umění konce 18. a 1. poloviny 19. stol. – klasicismus, empír, romantismus a historizující slohy v architektuře, využití ročních období, svátků a lidových tradic ve výtvarné výchově

13. Zobrazení skutečnosti ve tvorbě umělců 2. poloviny 19. stol – francouzský, ruský a český realismus, představitelé a díla, práce dětí s různým materiálem, vybrané textilní techniky, možnosti práce s přírodninami

14. Vznik a vývoj impresionismu a jeho přínos pro moderní umění, význam, úkoly a obsah výtvarné výchovy v mateřské škole, rozvoj tvořivosti,

výtvarné typy

15. Postimpresionismus, hlavní vývojové tendence a představitelé, vývoj grafických typů v kresbě dětí předškolního věku – člověk, zvíře, strom, dům,

dopravní prostředky

16. Secese jako poslední univerzální výtvarný sloh, secese v Evropě, česká secese, výstavy a nástěnky ve škole, jejich úprava, význam a úloha

17. Moderní malířské směry 1. poloviny 20. stol. – fauvismus, expresionismus, kubismus a jeho fáze, metody rozvoje tvořivosti, krize dětského výtvarného projevu

18. Moderní malířské směry 1.poloviny20.století – futurismus, dadaismus, surrealismus, interpretace výtvarného díla, práce s ilustrací, návštěvy výstav, vycházky za

sochami a architekturou

19. Hlavní proudy v abstraktním malířství, keramika – zásady práce s keramickou hlínou, druhy činností a způsoby zdobení

podle věkových stupňů

20. Hlavní proudy ve vývoji světového výtvarného umění po r. 1945 – body-art, akční malba, pop-art, happening, fotorealismus, land art, op art, nová figurace, formy a zásady hodnocení a ukládání dětských výtvarných prací

21. Základní znaky architektury v jednotlivých historických obdobích od baroka po postmodernu, zajímavé výstavy a oblíbení výtvarníci vašeho regionu

22. Kresba a grafika jako druhy výtvarného umění, používané materiály a techniky, kolektivní a skupinové práce ve výtvarné výchově, grafické techniky a jejich využití při práci s dětmi, výchova dětí k péči o životní prostředí

23. Funkcionalismus a architektura 20. století, nauka o barvách, barevný kruh, barva v dětském výtvarném projevu